Engagementsverklaring de Eik

Tevredenheid-betrokkenheid-en-engagement
Een geheel van wederzijdse afspraken

Een engagementsverklaring, een geheel van wederzijdse afspraken tussen school en ouders, is een tekst waarin de school en de ouders verklaren zo goed mogelijk te zullen samenwerken om de leerkansen van de leerling te vergroten.                                                         

Hierin maakt de school duidelijk welke inspanningen en initiatieven ze neemt om de dialoog met ouders vlot te laten verlopen. De ouders engageren zich tot betrokkenheid door deze engagementsverklaring te ondertekenen. Een goede communicatie tussen school en ouders is dan ook van groot belang.

Dit documenten is opgelegd door het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en is verplicht te ondertekenen "voor akkoord" door de ouders. Indien een ouder niet akkoord is  kan het schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren.

Wat kan u van de school verwachten

 

Een instemming met het schoolreglement betekent dat u ermee akkoord gaat om daarin constructief mee te werken.

 1. De school licht de ouders tijdens het inschrijvingsmoment in over het pedagogisch project, werking, schoolreglement en schoolafspraken.
 2. De schoolagenda is een belangrijk instrument. U vindt er het volgende in terug:
  • Het lessenrooster.
  • Alle lessen, taken en toetsen.
  • Nota’s in verband met alle brieven, mededelingen, uitnodigingen, bijzondere toelatingen met antwoordstrookje, afwezigheden, te laat komen,…
  • Alle opmerkingen en nota’s van leerkrachten.
 3. De school organiseert oudercontacten en infoavonden. De planning vindt u terug op de jaarkalender van de school en u krijgt tevens ook steeds een uitnodiging per brief. Indien u niet aanwezig kunt zijn op een oudercontact, maar toch de juf of meester wenst te spreken, dan meldt u dit.  Wij zoeken dan alsnog naar een oplossing
 4. De school maakt tijd voor een persoonlijk gesprek op vraag van de ouders. De school engageert zich dan ook om bij moeilijkheden ouders tijdig en herhaaldelijk aan te spreken zodat zij betrokken zijn en blijven bij de zorg voor hun kind. We engageren ons om in overleg met ouders de individuele begeleiding van de leerling uit te tekenen. U wordt duidelijkgeïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht.
 5. We remediëren (geven extra uitleg en oefeningen) voor leerlingen die het nodig hebben.
 6. Als een leerling spijbelt verwittigt de school onmiddellijk de ouders.
 7. De school engageert zich om bij problematische afwezigheden samen met ouders te zoeken naar oplossingen (zieonderdeel ‘Problematische afwezigheid’).
 8. Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie. Onze school zal anderstalige ouders en leerlingen bijgevolg stimuleren om deel te nemen aan naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

Wat verwacht de school van de ouders

 

 1. De school verwacht dat u ingaat ophaar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingenbegeleiding die ze aanbiedt enom de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook dat u met ons contact opneemt als we vragen hebben of onszorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.
 2. Dat u een positieve houding hebt tegenover het Nederlands als onderwijstaal, uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren. Tevens verwachten wij van de ouders dat zij zich positief opstellen tegenover bijkomende inspanningen die onze school levert om de taalachterstand van leerlingen weg te werken.
  Onze school verwacht dan ook een positief engagement tegenover de onderwijstaal.
 3. Wij verwachten van de ouders dat zij zich positief opstellen tegenover bijkomende inspanningen die onze school levert omde taalachterstand van leerlingen weg te werken.
 4. De ouders lichten de school in bij problemen en speciale zorg voor hun kind.
 5. Om uw zoon/dochter zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en om misverstanden te vermijden willen wij u vragen:
  • Dat u aanwezig bent op de oudercontacten.
  • Dat u tijd neemt voor een persoonlijk gesprek indien de school het vraagt.
  • Dat u ervoor zorgt dat uw zoon/dochter op tijd op school is.
  • Dat u de afwezigheid van uw zoon/dochter meldt op school.
  • Dat u de school verwittigt als uw zoon/dochter een besmettelijke ziekte/luizen/neten heeft.
  • Dat u iedere wijziging in persoonlijke gegevens (adres, telefoon, gezinssituatie,…) doorgeeft.
  • Dat u de schoolagenda of het heen en weer boekje van uw zoon/dochter dagelijks inkijkt en wekelijks ondertekent voor gezien.
  • Dat u alle mededelingen, uitnodigingen, bijzondere toelatingen met antwoordstrookje aandachtig leest en indien nodig tijdig terug bezorgt aan school.
  • Dat u de inhoud van het schoolreglement kent en alle schoolafspraken naleeft.

GO! Next De Eik 

Zonneveldweg 9 3830 Wellen
012 672440
bs.wellen@bsdeeikwellen.be
SAMEN
LEREN
ACTIEF
ONTDEKKEN