Onze missie

Logo de eikkopie

MISSIE

Onze school startte in 1959 onder het motto "Eikels worden Bomen".

De school groeide, werd groot en sterk, omdat directie en personeel steeds één doel nastreefden en blijven nastreven : vooruitstrevend en efficiënt onderwijs bieden.

Kwaliteitsonderwijs gecombineerd met een degelijke opvoeding en liefdevolle aandacht voor elk kind.

Een krachtige schooleigen visie

SAMEN EIK zonder tekst site

Als school van het GO! is het onze plicht om alle kinderen onderwijs te geven dat voldoet aan de noden van de 21ste eeuw. Onder het motto “iedereen welkom als VIP (veelzijdige interessante persoonlijkheid)” creëren wij voor elke VIP een leeromgeving op maat, waarbinnen we vasthouden indien nodig en loslaten waar kan.

Daarom gaan wij in de Eik:

SAMEN  LEREN     ACTIEF      ONTDEKKEN

In De Eik is succesvol samenwerken in een wereld van morgen het uitgangspunt.

We bieden een positief, veilig en rijk klasklimaat waardoor het welbevinden en leerplezier van de leerlingen verhoogt en zij ondernemend durven en kunnen zijn.

Kennis die relevant en betekenisvol is voor leerlingen zet hun aan tot leren. Zij worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren en betrokken te zijn, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen.

De leerkrachten stimuleren de ondernemingszin van kinderen: ze laten ze los waar het kan en geven richting waar nodig.

Onderzoekend en experimenterend leren stimuleert creatief en innovatief denken en draagt bij tot een positief kritische houding bij leerlingen.

Binnen onze snel veranderende maatschappij zijn net deze vaardigheden belangrijk om  respectvol en verdraagzaam je weg te vinden als wereldburger.

TRANSPARANTE SJABLOON VISIEPICTO

SAMEN

Succesvol samenwerken in een wereld van morgen, loslaten waar het kan en moet, sturen en richting geven waar nodig.

SAMENWERKEN, sociaal engagement, gelijkwaardigheid, verdraagzaam, open geest hebben, respect, verantwoordelijkheid.

We werken samen aan een gemeenschappelijk doel met respect voor het anders zijn en anders denken van elk individu.

SAMENWERKEN

SAMENWERKEN

Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is samenwerken voor ons. Daarbij geeft ieder van ons het beste van zichzelf om tot goede resultaten te komen. Samenwerken biedt het voordeel dat we er allemaal sterker door worden, waardoor we meer dingen kunnen.

sociaal engagement

sociaal engagement

Om sociaal te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we op een constructieve manier met elkaar omgaan en rekening houden met ieders noden.  Onze zorgzame aandacht voor anderen zorgt dat we écht deel uitmaken van een groep.

 

aa

gelijkwaardigheid

gelijkwaardigheid

We zorgen ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft en proberen iedereen te begrijpen vanuit hun eigen context. We reageren gepast op onverantwoorde uitlatingen. Mensen in moeilijke situaties bieden we een helpende hand. kliekjesvorming vermijden we. Iedereen is welkom.

verdraagzaam

verdraagzaam

Verdraagzaamheid vertalen we als respect hebben voor het anders-zijn en anders-denken, en constructief omgaan met verschil. Daarbij hebben we oog voor de vele grijstinten tussen zwart en wit. We weten dat verdraagzaamheid meer engagement vraagt dan onverschilligheid, maar die inspanning leveren we graag.

open geest hebben

open geest hebben

We staan open voor andere meningen en culturen en luisteren naar elkaar. We zorgen ervoor dat alles bespreekbaar wordt gehouden. We waarderen diversiteit en streven ernaar dat iedereen kan deelnemen.

 

a

respect

respect

Onder respect verstaan we het leren omgaan met verschillen en zorgen dat iedereen zijn mening kan uiten. We zijn vriendelijk en behulpzaam zijn. Zonder vooroordelen benaderen we iedereen als een individu.

a

a

verantwoordelijkheid

verantwoordelijkheid

Als mensen met verantwoordelijkheid zijn we ons bewust van onze taken en plichten. We beantwoorden consequent aan wat van ons verwacht wordt. De bereidheid om iets op eigen initiatief te doen en de competentie om zelf onze taken uit te voeren zonder te rekenen op de hulp van anderen rekenen we tot onze sterktes.

TRANSPARANT LERENkopie

LEREN

Gelukkig zijn in het samen leren.

LEERPLEZIER (WELBEVINDEN), Zelfvertrouwen.

Door aan de slag te gaan met boeiend materiaal, groeit ons zelfvertrouwen en leren we onze talenten te gebruiken. In al ons enthousiasme trekken we de anderen mee.

LEERPLEZIER (WELBEVINDEN)

LEERPLEZIER (WELBEVINDEN)

Het leren schenkt ons enthousiasme en voldoening. Dit leerplezier krikt onze motivatie op.

 

 

AA

A

zelfvertrouwen

zelfvertrouwen

Op een positieve manier geloven in ons eigen kunnen, lef aan de dag leggen, onszelf naar waarde weten te schatten… Dat betekent zelfvertrouwen voor ons. Ons zelfvertrouwen baseren we wel zoveel mogelijk op zelfkennis.

AA

A

TRANSPARANT ACTIEF

ACTIEF

Daadwerkelijk invulling geven aan een wereld van morgen.

ONDERNEMEND (MOTIVATIE), innovatief, betrokkenheid, positief kritisch, creatief, leergierig.

We gaan uitdagingen aan en ondernemen acties op een creatieve, positief kritische manier.

ONDERNEMEND (MOTIVATIE)

ONDERNEMEND (MOTIVATIE)

We durven iets te beginnen en proberen het ook af te maken. We willen uitdagingen aangaan en actie ondernemen. Onze sterktes zijn het geloof in onszelf en onze wil om er echt voor te gaan. We hopen dat onze zin om te ondernemen aanstekelijk werkt en anderen motiveert om mee te werken en samen iets positiefs te bereiken.

innovatief

innovatief 

Innovatief zijn, vullen we in door op zoek te gaan naar manieren om zaken te verbeteren. In onze zoektocht naar betere oplossingen durven we de dingen ook eens op een andere manier te proberen. Het zoeken naar nieuwe dingen vormt een constante.

AA

betrokkenheid

betrokkenheid

We tonen interesse voor en praten met elkaar, hierbij rekening houden met de noden van anderen. Rekening houden met de impact van eigen acties op anderen. We doen actief mee.

 

AA

A

positief kritisch

positief kritisch

Kritiek beschouwen we niet als negatief omdat we de zaken eerst evalueren en onze mening op een constructieve manier kenbaar maken. Wel durven we dingen in twijfel trekken om ze beter te maken. Als we denken dat het beter is, durven we ook voorstellen.

s

creatief

creatief

Creativiteit betekent vooral durf, de durf om de zaken eens op een andere manier aan te pakken. Door onze creativiteit aan te spreken, scheppen we kansen om allerlei zaken uit te proberen. We staan ook open voor andere ideeën en proberen die in te passen in ons leven.

AA

leergierig

leergierig

We staan open voor nieuwe informatie en willen zoveel mogelijk weten. Onze leergierigheid vertaalt zich in geboeid zijn en het absorberen van informatie die we later kunnen gebruiken.

 

AA

A

TRANSPARANT LEREN

ONTDEKKEN

De wereld ontdekken met respect voor het anders zijn.

WERELDBURGER (MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE).

Als wereldburger willen we verder kijken dan het vertrouwde en exploreren we onderwerpen met al onze zintuigen, met een onderzoekende houding om zo tot meer inzicht te komen.

WERELDBURGER

WERELDBURGER

Als wereldburgers hebben we een brede kijk op de dingen, culturen, mensen… We willen verder kijken dan het vertrouwde. De wil om andere culturen te begrijpen zorgt dat we ons thuis voelen in een gediversifieerde wereld. Met onze onderzoekende houding willen we eigenlijk alles – of toch zoveel mogelijk vatten.

Surf verder op onze site en ONTDEK,

SAMEN ACTIEF LEREND met uw oogappel, hoe we dit  concreet aanpakken!

GO! Next De Eik 

Zonneveldweg 9 3830 Wellen
012 672440
bs.wellen@bsdeeikwellen.be
SAMEN
LEREN
ACTIEF
ONTDEKKEN